Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Protolectron is een geregistreerde handelsnaam. Onder protolectron wordt in deze algemene voorwaarden verstaan Protolectron.nl gevestigd te Vijfhuizen. Onder "Koper" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met protolectron een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, en behalve deze, diens ondergeschikten vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Op alle aanbiedingen, verkopen en leveringen door protolectron aan Koper en alle overeenkomsten ter zake en daarmee verband houdende zijn uitsluitend deze voorwaarden van toepassing. Op afwijkende en/of aanvullende bedingen kan door Koper slechts een beroep worden gedaan indien en voor zover deze door protolectron uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van voorwaarden van Koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij protolectron voorafgaand aan het tot stand komen van de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk met de gehele of gedeeltelijke toepasselijkheid daarvan heeft ingestemd. De Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen hem en protolectron.

Artikel 2. Aanbiedingen/offertes/orders

Alle aanbiedingen en/of offertes van protolectron zijn vrijblijvend en binden haar niet. Orders van Koper binden protolectron niet. De overeenkomst tussen protolectron en Koper komt tot stand op het moment van en overeenkomstig de schriftelijke bevestiging door protolectron van de door Koper geplaatste order, dan wel op het moment waarop een schriftelijke verkoopovereenkomst door zowel protolectron als Koper bevoegd is ondertekend, dan wel op het moment waarop protolectron aan de uitvoering van de door Koper geplaatste order is begonnen.

Artikel 3. Prijzen

Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: Inclusief B.T.W., In Euro (€), eventuele koerswijzigingen worden doorberekend. Indien de kostprijs van de zaken vóór de levering een wettelijke verhoging ondergaat, bijvoorbeeld door wijziging van belastingen, is protolectron gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen en is Koper gehouden de aldus verhoogde prijs te voldoen. Bij alle andere mogelijke prijsverhogingen wordt koper de mogelijkheid geboden om binnen 7 dagen de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4. Betaling en zekerheid

Betaling dient te geschieden binnen de daarvoor op de factuur vermelde termijn op de door protolectron gewenste wijze. Indien geen termijn is vermeld op de factuur dient de betaling à contant te geschieden bij levering. protolectron is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de te leveren zaken en/of zekerheid voor de betaling in een door protolectron goedgekeurde vorm te verlangen, ook na totstandkoming van de overeenkomst. Indien Koper enige betaling niet of niet tijdig verricht, dan wel enige andere verplichting voortvloeiende uit deze voorwaarden dan wel de overkomst niet (tijdig) nakomt, wordt hij geacht terstond van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige naderen in gebreke stelling is vereist. In dat geval worden alle vorderingen van protolectron terstond opeisbaar en heeft protolectron aanspraak op vergoeding van rente over het bedrag van die vorderingen welke rente gelijk is aan de wettelijke rente vermeerderd met 2%. Deze renteverplichting strekt zich eveneens uit over alle vervallen renten voor zover deze over tenminste één jaar verschuldigd zijn. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige vordering op Koper komen voor rekening van Koper. De buitengerechtelijke kosten worden geacht tenminste 15% van het te vorderen bedrag te bedragen. Elke betaling wordt geacht in de eerste plaats te zijn betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten, en na algehele voldoening daarvan wordt de betaling geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld. Het is Koper niet toegestaan enige schuld aan protolectron te verrekenen met enige al dan niet betwiste schuld van protolectron aan Koper.

Artikel 5. Levering

Met protolectron overeengekomen levertijden gelden als indicatie en niet als fatale termijn doch binnen maximaal 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Verkoper informeert koper tijdig indien deze levertijd niet haalbaar is met de mogelijkheid tot ontbinding of aangepaste levertijd. Reeds betaalde bedragen worden binnen 14 dagen teruggestort naar koper. Aflevering binnen Nederland geschiedt, indien niet anders vermeld, franco huis. protolectron is gerechtigd de door haar verschuldigde prestatie(s) in gedeelten na te komen. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak dan ook, anders dan aan opzet of bewuste roekeloosheid van protolectron te wijten, geeft Koper nimmer recht op vergoeding van directe- of indirecte schade, of niet nakoming dan wel opschorting van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van Koper.

Artikel 6. Afname

Indien Koper de zaken niet binnen de in de overeenkomst uitdrukkelijk gestelde termijn afneemt wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige nadere in gebreke stelling is vereist. protolectron heeft alsdan het recht te eigen vrije keuze; Hetzij de niet tijdig afgenomen zaken alsnog te vervoeren of te doen vervoeren naar Koper of deze op te slaan. Opslag geschiedt voor rekening en risico van Koper. protolectron behoudt het recht op betaling van de overeengekomen koopprijs; Hetzij de zaken aan een derde te verkopen en te leveren. protolectron behoudt zich het recht voor een eventueel nadelig prijsverschil op Koper te verhalen.

Artikel 7. Eigendomsovergang

De eigendom van de zaken berust bij protolectron en gaat eerst op Koper over na volledige voldoening door Koper van al hetgeen protolectron als tegenprestatie van door protolectron aan Koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken van Koper te vorderen heeft, schadeposten en rente daaronder begrepen, alsmede wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. Koper is niet gerechtigd de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud berust door te verkopen en/of te leveren aan derden dan wel te belasten met enig beperkt recht, anders dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Ten behoeve van protolectron wordt bij voorbaat een bezitloos pandrecht gevestigd op alle door protolectron geleverde zaken waarvan de eigendom op Koper is overgegaan, tot zekerheid van de nakoming door Koper van al hetgeen en protolectron van deze op het moment van vestiging van het bezitloos pandrecht nog te vorderen heeft, onverminderd het recht van Koper om deze zaken door te verkopen en te leveren aan zijn afnemers in de normale uitoefening van zijn bedrijf. Koper is verplicht aan de vestiging van dit bezitloos pandrecht en de registratie daarvan zijn medewerking te verlenen en wordt geacht zijn goedkeuring daaraan te hebben verleend. Indien en zodra de Koper van deze voorwaarden verpande zaken heeft doorverkocht en geleverd in de normale uitoefening van zijn bedrijf, komt het bezitloos pandrecht ten behoeve van protolectron op die zaken te vervallen. Koper is gehouden de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud en/of een bezitloos pandrecht ten behoeve van protolectron rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van elkaar en van overige zich bij Koper bevindende zaken af te zonderen.

Artikel 8a. Garantie

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen garandeert protolectron de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken met ingang van datum pakbon, gedurende de periode van 1 jaar, na afloop van welke periode elke aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van gebreken aan de geleverde zaken is uitgesloten, tenzij deze gebreken door protolectron zijn veroorzaakt met opzet of bewuste roekeloosheid. Garantietermijn: 1 jaar, tenzij expliciet anders aangegeven. De garantie is niet van toepassing op gebreken aan de zaken door normale slijtage, eigen herstellingen, eigen modificaties, losse componenten en evenmin op gebreken die het gevolg zijn van slechte behandeling, of het niet opvolgen van mondelinge als wel schriftelijke instructies van protolectron. Met betrekking tot (bestanddelen van) zaken die zijn geproduceerd door een andere onderneming rust op protolectron geen enkele verplichting of aansprakelijkheid uit hoofde van garantie indien deze andere onderneming niet zonder meer en op eerste verzoek aan haar garantieverplichtingen ter zake van genoemd(e) zaak (bestanddeel) aan protolectron voldoet. Of daarvan sprake is staat (uitsluitend) ter beoordeling van protolectron.

Artikel 8b. Garantie (led) lichtbronnen

Protolectron biedt 6 maanden garantie op de door haar geleverde (led) lichtbronnen. Indien problemen geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig gebruik en/of installatie of wanneer het probleem door van buiten komende oorzaken is ontstaan is de garantie niet meer van toepassing. Het niet opvolgen van mondelinge als wel schriftelijke instructies van protolectron kan de garantie doen vervallen.
Protolectron behoudt zich het recht voor de garantie op (led) lichtbronnen te laten vervallen in onderstaande gevallen:

  • Installatie uitgevoerd door een derde danwel een niet door protolectron geautoriseerde persoon of organisatie.
  • Onjuiste installatie
  • Onjuist gebruik danwel onjuiste belasting
  • Externe invloeden; transportschade, schade als gevolg van stoten en/of slaan, schade door weersinvloeden of andere natuurlijke verschijnselen
  • Reparaties en aanpassingen die zijn uitgevoerd door een derde danwel een niet door protolectron geautoriseerde persoon of organisatie

Artikel 9. Reclames

Koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare gebreken aan de zaken schriftelijk te reclameren binnen 15 dagen na de levering, bij gebreke waarvan elke aanspraak van Koper jegens protolectron ter zake vervalt. Reclames ter zake van overige gebreken dienen schriftelijk plaats te vinden binnen 4 weken nadat deze zijn ontdekt dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen zijn. Na het verstrijken van voornoemde termijnen wordt koper geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer in behandeling genomen. Reclame geeft Koper nimmer het recht enige betaling op te schorten, schadevergoeding te vorderen, de overeenkomst te (doen) ontbinden, of zich ten aanzien van enige vordering of compensatie te beroepen. Indien protolectron om welke reden dan ook, conform het gestelde aansprakelijk is voor gebreken aan de zaken zal protolectron, één en ander te hare keuze, de zaken ter plaatse of elders (doen) herstellen, mits Koper haar daartoe zijn volledige medewerking geeft, dan wel de zaken vervangen door zaken zonder die gebreken, mits de gebrekkige zaken aan protolectron worden geretourneerd dan wel de overeenkomst ontbinden tegen terugbetaling van de betaalde koopsom, mits Koper de geleverde zaken aan protolectron retourneert. Zaken die niet op verzoek van protolectron, onvoldoende gefrankeerd en zonder haar toestemming worden geretourneerd zullen niet vervangen of gerepareerd worden en zullen op kosten van Koper wederom aan hem geretourneerd worden.

Artikel 10. Herroepingrecht

Koper heeft het recht om een ontvangen product binnen 15 dagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen, terug te sturen onder vermelding van klant- en bestelnummer en de overeenkomst te ontbinden. Het product dient ongeopend geretourneerd te worden, verzegeling en verpakking mogen niet beschadigd c.q. verbroken zijn. Het eventueel al door Koper betaalde bedrag wordt binnen 60 dagen volledig gerestitueerd.
Produkten welke op speciaal verzoek zijn vervaardigd (specials / maatwerk) alsmede verlichting kunnen nimmer worden geretourneerd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

protolectron is slechts aansprakelijk voor gebreken in door haar geleverde zaken indien deze gebreken het gevolg zijn van materiaal en/of fabricagefouten en/of van fouten die veroorzaakt zijn door opzet of bewuste roekeloosheid van protolectron en/of haar werknemers, één en ander onverminderd de beperkingen die elders in deze voorwaarden zijn opgenomen. Iedere andere aansprakelijkheid, waaronder die voor schade ingevolge te late of ondeugdelijke levering, is uitgesloten. protolectron is niet aansprakelijk voor schade, welke mocht ontstaan aan enig goed waaraan hij werkzaamheden verricht of zal verrichten, onverschillig of die schade veroorzaakt is door personen die in dienst zijn van protolectron of door personen waarvan protolectron zich op andere wijze bedient. Ter zake is onverschillig of het goed zich onder protolectron bevindt, dan wel elders. Elke aansprakelijkheid voor bedrijf- gevolg- en/of indirecte schade is steeds, ook gedurende de garantieperiode uitgesloten. protolectron is evenmin aansprakelijk voor afwijkingen van afbeeldingen, prijslijsten, berekeningen, fotokopieën, beschrijvingen, modellen, monsters en eventuele bescheiden en bijlagen op basis waarvan de zaken zijn gemaakt. Aansprakelijkheidsbeperkende- uitsluitende- of vaststellende voorwaarden welke door derden aan protolectron kunnen worden tegengeworpen, kunnen ook door protolectron aan Koper worden tegengeworpen. Indien protolectron om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal de vergoeding nooit hoger zijn dan de factuur waarde van de geleverde zaken. Iedere vordering tegen protolectron vervalt door het enkele verloop van een jaar na het ontstaan van de vordering. Alle verweermiddelen die protolectron aan de met Koper gesloten overeenkomst ter afwering van protolectron's aansprakelijkheid kan ontlenen kunnen ook door protolectron werknemers jegens koper worden ingeroepen, als ware de medewerkers van protolectron zelf partij bij de overeenkomst. Koper vrijwaart protolectron voor aanspraken van derden, ter zake van schade veroorzaakt door protolectron geleverde zaken, tenzij veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van protolectron.

Artikel 12. Ontbinding en overmacht

Overmacht bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden buiten de wil van partijen, waaronder in dit geval zijn begrepen oorlog, onlusten, brand en andere rampen, gebrek aan grond- hulp- en brandstoffen, bedrijfsstoring, staking, uitsluiting, overheidsmaatregelen, verkeersstoornissen en/of door omstandigheden aan de kant van protolectron zoals staking en uitsluiting, vertraagde uitblijven van leveringen door leveranciers, transportstoring, ongevallen, bedrijfsstoringen en machinebreuken. Ingeval van overmacht is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde deel eenzijdig te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn. Indien en zodra koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op een deel van diens activa wordt gelegd, een akkoord aanbiedt of anderszins blijk geeft insolvabel te zijn, alsmede ingeval van zodanig wijzigingen en/of in de omstandigheden dat nakoming van protolectron's verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden zo bezwaarlijk voor protolectron wordt, dat zulks in redelijkheid niet van protolectron kan worden gevergd, is protolectron gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding van kosten, schaden en interesten die het gevolg zijn van de gebeurtenis die aanleiding gaf tot die ontbinding te vorderen. De mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst op grond van de artikelen 6;265 e.v. Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

Artikel 13. Intellectuele- en industriële eigendom

Alle ontwerpen, prijslijsten, beschrijvingen of andere, hetzij bij een offerte, hetzij separaat door protolectron aan Koper ter beschikking gestelde bescheiden die onderwerp kunnen zijn van enig recht van intellectuele- of industriële eigendom of daarmee op één lijn kunnen worden gesteld, alsmede de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking daartoe blijven protolectron's eigendom en komen uitsluitend aan protolectron toe en moeten op eerste verzoek aan protolectron worden geretourneerd. Hetzelfde geldt voor prototypen, monsters en modellen die niet aan Koper zijn gefactureerd op niet door hem betaald zijn. Het is Koper niet toegestaan de bescheiden, prototypen, monsters en modellen en ontwerpen, prijslijsten,en beschrijvingen anders te gebruiken dan is overeengekomen, of deze aan derden ter inzage te verstrekken noch dit geheel of gedeeltelijk te reproduceren.

Artikel 14. Geschillen en toepasselijk recht

Op alle verbintenissen tussen protolectron en Koper is Nederlands recht van toepassing, uitgezonderd artikel 247 lid 2 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De toepasselijkheid van het verdrag der Verenigde Naties inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten. Conversie Indien en zover op grond van redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

Artikel 15. Vindplaats en wijziging voorwaarden

1. Van toepassing is steeds de laatste (gedeponeerde) versie c.q. de versie zoals die gold
    ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

wastrong template